Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu przychodniamiejska.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest DANUTA POWIERZA PRYWATNY GABINET LEKARSKI, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA, DENSITY.PL z siedziba przy ul. Wolności 148, 58-260 Bielawa (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem za pośrednictwem numeru telefonu: +48 74 645 29 50 oraz adresu e-mail: rodo(at(@))przychodniamiejska.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie. 
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz adresu e-mail i telefonu kontaktowego,
  w szczególności:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
 6. inne dane przekazane przez użytkownika.
 7. Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości przekazania użytkownikowi odpowiedzi.
 8. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust. 6 powyżej, czyli do momentu udzielenia odpowiedzi.
 9. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub
  z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  2. innym administratorom, w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi  przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 12. W celu realizacji wskazanych w ust. 13. powyżej praw należy skontaktować się
  z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl .
 13. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 14. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu przychodniamiejska.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności. 
 15. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności
  w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
  w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu. 

O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.